Aanmeldingsprocedure

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken, is welkom op onze school.
We krijgen vaak de vraag wat het juiste moment is voor oriëntatie op de basisschool en aanmelding. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind aanmeldt in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de vierde verjaardag valt. Op deze manier kunnen wij bij het plannen van het nieuwe schooljaar rekening houden met de groepsgrootte. 
Voordat u uw kind inschrijft op onze school, willen we u graag eerst leren kennen. We nodigen u daarom altijd uit voor een gesprek met een leerkracht, waarin wij kunnen vertellen wie we zijn, waar we voor staan en hoe één en ander werkt in de klas en op school. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van het gesprek laten we u ook de school zien.
Zodra wij een ingevulde formulier hebben gekregen, krijgt u van ons een bevestiging van inschrijving.

1. Instroom 0-4 jarigen
 • Op ‘Het Tweespan’ hebben wij de volgende afspraken m.b.t. de instroom van vierjarigen:
 • Kinderen zijn welkom op school vanaf de dag dat zij vier jaar worden.
 • Voor driejarigen geldt, dat zij 5 dagdelen mogen wennen. 
 • In overleg met de leerkracht worden deze wenmomenten afgesproken;
 • Wij gaan er van uit dat kinderen zindelijk zijn op het moment dat zij naar school gaan. Het kan natuurlijk altijd zijn dat er medische redenen zijn waardoor dit niet lukt, in dit geval bespreekt u dit met de leerkracht. 
2. Instroom 5 – 12 jarigen
Ook wanneer uw kind in een hogere groep instroomt, nodigen wij u altijd uit voor een kennismakingsgesprek. De informatie verkregen tijdens dit gesprek wordt gedeeld met onze Intern Begeleider, die contact opneemt met de vorige school van uw kind. Op deze manier kunnen wij inschatten hoe het met uw kind gaat en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. Aan de hand van de gegevens uit de onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties kunnen wij bepalen of wij uw kind voldoende aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

3. Tussentijds wisselen van school 
Uit ervaring blijkt dat tussentijds wisselen meestal niet in het belang van de leerling is. Daarom werken we hier alleen aan mee als:
 • Er sprake is van een verhuizing.
 • De oude school niet het onderwijs kan bieden dat de leerling nodig heeft. De directeuren van de oude én de nieuwe school zijn het daar dan over eens.
 • Er sprake is van een onoplosbaar conflict tussen ouders en de school. In dat geval bepaalt de school waarvan de leerling vertrekt de exacte datum waarop dat gebeurt, waarbij het de voorkeur geniet dat dit na een vakantie plaatsvindt. Dit in overleg met de ouders/verzorgers en de ontvangende school.

       In het belang van de doorgaande ontwikkeling van deze leerling hebben we ook de volgende afspraken:
 • Directeuren hebben altijd mondeling contact bij de overgang van een leerling.
 • Intern begeleiders hebben mondeling contact om de ononderbroken ontwikkeling van de leerling te waarborgen.
 • Alvorens een besluit wordt genomen ten aanzien van het overstappen van een leerling, wordt een onderzoek gedaan naar de criteria die voor de school een rol spelen bij de beoordeling van afstemming op de ondersteuningsbehoefte van de leerling
 • De ontvangende school communiceert duidelijk over de mogelijkheden tot inschrijving en vanaf welk tijdstip zij hiervoor mogelijkheden heeft.
 • Directeuren stellen het onderwijskundig rapport zo op dat de ontvangende school doelgericht verder kan werken met de leerling.

       Deze afspraken gelden zowel bij tussentijdse wisseling als bij de wisseling aan het einde van het schooljaar.