Medezeggenschapsraad

De MR van OBS Het Tweespan

Er is bij de fusie van de twee scholen voor gekozen om één medezeggenschapsorgaan te vormen, waarin van beide locaties een vertegenwoordiging van ouders en personeel in de MR wordt gekozen. Het overleg wordt met het bevoegd gezag uitgevoerd. De MR bestaat uit acht leden, vier leerkrachten en vier ouders, evenredig verdeeld over de beide locaties. Dit is in afwijking van het MR-statuut van de stichting O2A5. De stichting is hier mee akkoord gegaan, omdat bij de vereiste zes leden een probleem zou ontstaan met een gelijke verdeling van ouders en personeelsleden over beide locaties.

Hieronder vindt u het overzicht van onze leden. Voor vragen aan de medezeggenschapsraad kunt u e-mailen naar: mrtweespan@o2a5.nl
 

Naam

Geleding

Functie

Loc.

Tatjana Karelse

Oudergeleding

Voorzitter

Gb

Anita Groen

Personeelsgeleding

Plaatsvervangend voorzitter

Notulist

Sch

Manon Rietveld

Personeelsgeleding

Secretaris

Sch

Eva Labrujere

Oudergeleding

Actief lid

Gb

Dave Franken

Oudergeleding

Actief lid

Sch

Paula Stahl

Oudergeleding

Actief lid

Sch

Leonie Klijn

Personeelsgeleding

Actief lid

Gb

Niels Wallaard

Personeelsgeleding

Penningmeester

Gb

 

Wat is een MR?

Een medezeggenschapsraad is een beleidsorgaan dat invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van het bevoegd gezag. In ons geval is dat de stichting O2A5.

De medezeggenschap binnen de stichting O2A5 is trapsgewijs georganiseerd. Elke school heeft een MR. De MR voert overleg met de directie van de school. In de MR worden vooral aangelegenheden besproken die de school aangaan. Naast de MR is er in ieder cluster een zogenaamde Clustermedezeggenschapsraad (CMR). Voor het gehele bestuur functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft advies- en/of instemmingsrecht op allerlei besluiten die het bestuur van de stichting O2A5 wil nemen.

Visie
Onze MR streeft naar een actieve samenwerking met de directie en het bestuur waarbij gezamenlijk gestreefd wordt naar verbetering van het onderwijs en de behartiging van de belangen van alle leerlingen en het personeel van OBS Het Tweespan. Hierbij stelt de MR zich op als een betrokken positief-kritisch klankbord, maar wel met een informele cultuur, zodat de MR toegankelijk blijft voor eenieder. Wel gaat de MR er hierbij vanuit dat eenieder zich aan de afspraken houdt waarin zij een leidend voorbeeld zal zijn.
Kern in de werkzaamheden van de MR is het verschaffen van duidelijkheid naar directie en het bestuur, maar ook zeker richting haar achterban. Zij tracht dit te bewerkstelligen door een open, informele en heldere communicatie.
De MR zal te allen tijde handelen binnen de bestaande wettelijke regelingen aangaande medezeggenschap in het openbaar basisonderwijs en het vastgestelde huishoudelijk reglement.
Personeels- en oudergeleding werken daarbij, met behoud van ieder zijn verantwoordelijkheid, samen.
De MR maakt daarbij primair gebruik van de haar toegekende bevoegdheden (algemeen en bijzonder) te weten:
    Recht op overleg
    Besprekingsrecht
    Initiatiefrecht
    Informatierecht
    Adviesrecht
    Instemmingsrecht
De leden stellen zich luisterend en actief op naar ouders, bestuur en personeelsleden. De leden werken aan de hand van het kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan is afgestemd op het schooljaarplan en wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar en waar nodig tussentijds bijgesteld. Het Kwaliteitsplan bevat minimaal:
    Een vergaderrooster
    Aandachtspunten afgestemd op het schooljaarplan
    Contactgegevens van de MR
    Taakverdeling
    Een schema van aftreden leden MR
Wij bevorderen naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg. Daartoe organiseert de MR minimaal zes openbare vergaderingen per jaar. De actuele planning en notulen van deze vergaderingen zijn beschikbaar op de website. Tevens stelt de MR een jaarverslag op waarin zij terugblikt op het schooljaar.
 

MR-verkiezingen

MR-leden worden voor twee jaar benoemd. Er is een rooster van aftreden vastgesteld, waarbij elk jaar de helft van de leden aftreedt. Aan het begin van ieder schooljaar worden er MR-verkiezingen gehouden. Ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de MR kunnen contact opnemen met de zittende leden van de MR.