Ouderraad

Wat is de Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en vormt een schakel tussen de ouders en de school.
 

Wat doet de Ouderraad?

Zoals iedere school heeft Het Tweespan een ouderraad (OR). De OR wil de basisschooltijd extra leuk maken voor de kinderen en organiseert en betaalt daarvoor het volgende:

· De komst van Sinterklaas op school inclusief een cadeautje of geld voor de surprise voor de hogere klassen

· De kerstviering: gezellige ontvangst voor de ouders, muziek, aankleding van de klassen voor het kerstdiner

· De paaslunch: al het eten en drinken en de volledige aankleding

· Het afscheid van groep 8 met een professioneel gemaakte film

· De bedankmiddag voor de hulpouders

· Een financiële bijdrage voor het schoolreisje

· Een financiële bijdrage voor het tweejaarlijkse kamp

Naast bovenstaande activiteiten willen wij ook graag het team ondersteunen door de mogelijkheid te geven tot het aanschaffen van extra materiaal op school, bijvoorbeeld de strijdwagens voor de kleuters, leuk sport- en spelmateriaal, techniekmateriaal, uitdagende puzzels... kortom; allerlei leuke en belangrijke dingen waar de school zelf geen budget voor heeft.

Om dit alles mogelijk te maken vraagt de OR voor ieder kind een vrijwillige ouderbijdrag. Dit is  weinig vergeleken bij andere scholen en zeker niet kostendekkend voor alle activiteiten. Daarom zijn wij ook altijd op zoek naar sponsors die het belangrijk vinden om de leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen.

De Ouderraad is er niet om onderwijsinhoudelijke dingen te bespreken, en bemoeit zich niet met beleidsmatige zaken van de school.

Wij willen alle ouders die dat nog niet hebben gedaan met klem vragen om de vrijwillige Ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL 37 RABO 0353 3514 74. Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren).

 

De ouderraad organiseert elk jaar een ouderavond. Zij geeft dan een kort verslag van de activiteiten in het afgelopen en lopende schooljaar. Tevens worden op deze avond nieuwe leden voor de ouderraad gekozen of worden zittende leden herkozen. De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en tijdens de rondvraag kunt u onderwerpen of vragen aan de orde stellen die u bezig houden. De directie geeft informatie over alles wat er aan extra activiteiten of bijzonderheden heeft plaatsgevonden het afgelopen schooljaar. Meestal wordt er na de pauze een gastspreker uitgenodigd. Minimaal vijf keer per jaar komen de ouderraad en een afvaardiging van de leerkrachten bij elkaar. Activiteiten die voorbij zijn worden geëvalueerd en activiteiten die gaan komen worden doorgesproken en voorbereid.

Mocht je de OR willen komen versterken? Alle hulp is altijd welkom! U kunt zich aanmelden via de leden van de OR of via ortweespansch@o2a5.nl U kunt hier ook terecht met alle vragen over de OR.